ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ของนิติบุคคล

“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง หน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีบริการบนระบบบริการนี้
“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง นิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของผู้ให้บริการ
  1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับไว้เป็นความลับ และไม่นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองให้ผู้อื่นทราบ ไม่ว่าทางใดก็ตาม
  2. ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยว่ารหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยทันที ทั้งนี้ หากมีผู้อื่นนำรหัสผ่าน (Password) ไปใช้และก่อให้เกิดผลเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวด้วย
  3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับกรณีที่มีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของนิติบุคคล ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลและหน่วยงานผู้ให้บริการบนระบบนี้ โดยยินยอมให้ถือเสมือนว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงบนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการในเอกสารขออนุญาตด้านธุรกิจและยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทุกประการด้วยตนเอง กรณีที่มีการสร้างหรือนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ หรือใช้โดยผิดข้อตกลง หรือเงื่อนไขการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และการใช้นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
  4. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ได้ ตามที่ผู้ให้บริการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะออกมาใช้บังคับในอนาคต ทั้งนี้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข ในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทาง e-mail, SMS หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่ผู้ให้บริการกำหนด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้
  5. ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันที ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง